2013 Honor Court

972082_4886049273584_456788990_n


Holy Spirit Catholic Church - 37588 Fremont Blvd. - Fremont - CA - 510-797-1660 - FAX 510-797-7080 - HSparish@gmail.com